محل تبلیغات شما

11

حقوق تجارت                                  

مفهوم لغوي حقوق:همانطوريكه از ظاهر كلمه ي حقوق مشخص است جمع كلمه ي حق است و حق امتيازي است كه شخص در جامعه دارد و ديگران مكّلف به رعايت آن هستند.منشأ حق ممكن است قانون باشد،عرف و عادت باشد و يا قرداد.

  مفهوم اصطلاحي حقوق:به ٤ قسمت تقسيم ميشود ١)حقوق عيني   ٢)حقوق شخصي ٣)علم حقوق ٤)دستمزد ماهانه
 ١)حقوق عيني:عبارت است از مجموعه أي از قوانين و مقررات الزام آور كه بر روابط افراد از اين جهت در اجتماع زندگي ميكنند و به منظور إيجاد نظم و امنيت و تحقق عدالت از سوي مقام صلاحيت دار وضع ميشود (بيشتر قوانين كيفري)
٢(حقوق شخصي:بعضا كلمه ي حقوق به معني سلطه،اختيار،امتياز و توانايي هايي است كه براي هر فرد نسبت به كسي يا چيزي از سوي جامعه به رسميت شناخته شده است و ديگران مكلّف به رعايت ان هستند مثل بحث مالكيت در أموال (بيشتر در مباحث أموال،حقوق مدني به كار گرفته ميشود)
٣)علم حقوق:دانشي است كه تجزيه و تحليل قوانين و قواعد حاكم بر جامعه و همچنين حقوق و تكاليف اشخاص را مورد ارزيابي قرار داده و سير تكامل و تحول آن را بررسي مي نمايند ( تجزيه تحليل را دكترين حقوق انجام ميدهند)
٤) حقوق به معناي دستمزد ماهيانه:نيازي به توضيح نيست و كاملا واضح است با تشكر 
منابع حقوق
١)منابع رسمي حقوق: اين منابع يا منشأ قوانين گذاري دارند يا منشأ قصايي دارند ؛منشأ قضايي همان رويه قضايي-منشأ قانون گذاري همان قوانيني است كه مجلس تصويب ميكند 
٢)منابع خصوصي حقوق تجارت:عبارتند از عرف تجارتي و نظريات دكترين حقوقي
تقسيم بندي حقوق
١)تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي:حقوق عمومي قواعدي است كه در روابط حكومت و مأموران آن با مردم اعمال ميشود و همچنين قواعد مربوط به روابط نهادهاي مختلف حقوق خصوصي مجموعه ي قواعد حاكم بر روابط افراد نسبت به يكديگر است
٢)تقسيم حقوق به حقوق داخلي و بين المللي:حقوق بين الملل روابط بين كشور ها و اشخاص ميان دولت هاي متفاوت و حقوق داخلي را تنظيم ميكند.حقوق بين الملل رشته أي از علم حقوق است كه روابط دولت هاي خارجي و اشخاص خارجي را تنظيم ميكند و حقوق داخلي رشته أي از علم حقوق است كه روابط دولت و ملت را در درون مرز هاي داخلي كشور تنظيم ميكند.
كليّات
تاجر:تاجر كسي(اشخاص حقيقي/اشخاص حقوقي)است كه شغل معمولي(شغل مستمر و دائم)خود را به معاملات تجارتي قرار دهد.
أنواع اشخاص:١:اشخاص حقيقي:كه همان افراد انساني هستند كه با زنده متولد شدن از حقوق بهرمند ميشوند و تا زمات فوت داراي حقوق هستند٢:اشخاص حقوقي:به گروه ها و اجتماعات و سازمان هايي گفته ميشود كه از جمع افراد حقيقي براي رسيدن به هدف مشخص تشكيل ميشوند وداراي أموال و دارايي به غير از شخصيت حقيقي تشكيل دهندگان آنها هستند.
نظريات حقوق تجارت
١-نظريه موضوعي يا نظريه ذاتي:در اين نظريه قانون گذار موضوعاتي را در متن قانون احضار نموده و هركس به اين موضوعات عمل نمايد و معاملاتي انجام دهد تاجر محسوب ميشود.
٢-نظريه شخصي يا نظريه تبعي: در اين نظريه معاملات به طور ذاتي تجاري نيستند اما اگر در اين معاملات را تاجر انجام دهد به اعتبار تاجر بودن شخص معامله تجاري محسوب ميشود

شرايط تاجر
مطابق ماده٢١٠ قانون مدني تاجر بايد براي معامله اهليت داشته باشد

اهليت:يعني شايستگي و قابليت دارا شدن حق و تكليف كه دو نوع است الف)اهليت تمتع:كه به معني شايستگي دارا شدن حقوق است كه از زمان تولد تا هنگام فوت و داراي اين شايستگي مي باشند ب)اهليت اِستيفا:عبارت است از شايستگي اجراي حق كه لازمه ي آن داشتن سه شرط عقل،بلوغ و رشد است
مصاديق اعمال تجاري ذاتي در قانون تجارت ايران
١)خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از آن كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد
(خريد:به دست اوردن مالي در مقابل عوض معيين)(تحصيل:به دست اوردن مالي بدون عوض معيين)
(أموال منقول:قابليت جابه جايي از مكاني به مكان ديگر را دارند)(أموال غير منقول:قابليت جابه جايي از مكاني به مكان ديگر را ندارند كه دو نوع است؛غير منقول ذاتي/غير منقول به واسطه انسان)
براي مثال:كابينتي كه در حال نصب است قبلا منقول بوده كه بعد از نصب به واسطه ي انسان به مال غير منقول تبديل ميشود.
٢)تصدي حمل و نقل به هر نحوي كه باشد(تصدي عبارت است از اين كه شخصي با إيجاد يك بنگاه بين چندين راننده اقدام به حمل و نقل نمايد در اين صورت مدير بنگاه متصدي حمل و نقل محسوب ميشود مانند اسنپ)
٣)عمليات دلالي يا حق العمل كاري و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امورايجاد مشود
٤) تصدي به عمليات حراجي 
٥)تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط براينكه براي رفع نيازهاي شخصي نباشد
٦)تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي
٧)معاملات بَرَواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشذ
٨)هر قسم عمليات صرافي يا بانكي
٩)عمليات بيمه بَحري يا غير بحري
١٠)كشتيسازي،خريد و فروش كشتي،كشتيراني داخلي و بين المللي و معاملات راجع به آن

اعمال تجاري تبعي
_يعني به اعتبار تاجربودن متعاملين يا يكي از آن ها معامله تجاري محسوب ميشود
١)كليّه معاملات بين تجّار،كسبه،صرافان و بانك ها
٢)كليّه معاملاتي كه تاجر و غير تاجر براي رفع نيازهاي تجارتي خود مي نمايند
٣)كليّه معاملاتي كه خدمه و كارمندان تاجر براي أمور تجارت رئيس خود مينمايند
٤)كليّه معاملات شركت هاي تجارتي

أنواع دفاتر تجارتي
 
١-دفتر رومه    ٢-دفتر كل    ٣-دفتر دارايي   ٤-دفتر كُپيه

١)دفتر رومه:دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات،ديون(جمع دِين) و كليه داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به أوراق تجارتي و به طور كل جميع واردات و صادرات خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و مخارج شخصي تاجر در آن دفتر ثبت مي گردد
٢)دفتر كل:دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته أي يك مرتبه از دفتر رومه استخراج و أنواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده و هر نوع را در صفحه ي مخصوص(براي مثال أموال منقول در صفحه أموال منقول و.)آن ثبت نمايد(اين دفتر منظم تر نسبت به دفتر رومه است)
٣)دفتر دارايي:دفتري است كه تاجر بايد هر ساله صورت جامه أي از كليه ي دارايي منقول و غير منقول خود و همچنين مطالبات سال گذشته ي خود را به ترتيب در آن دفتر ثبت و امضأ نمايد وأين كار بايد تا پايان 15 فروردين سال بعد انجام پذيرد.
آثار حقوقي ثبت دفاتر تجارتي

١)إقرار كتبي محسوب ميشود ٢)مبناي تعيين ماليات براي فعاليت هاي شركت است ٣)تاجر ميتواند از مندرجات دفاتر به نفع خود و به ضرر ديگري استفاده نمايد ٤) دفاتر تاجر ميتواند از نظر ورشكستگي به تقلب يا ورشكستگي به تقصيرمورد استفاده قرار بگيرد

أنواع شركت هاي تجارتي
شركت سهامي 
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني
شركت مختلط غير سهامي
شركت مختلط سهامي
شركت نسبي
شركت تعاوني توليد و مصرف

شركت سهامي:شركتي است كه براي أمور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده است و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي انهاست(مبلغ اسمي:مبلغي است كه در أساس نامه توسط مؤسسين تعيين ميشود و بر طبق قانون تجارت ميزان آن ١٠  هزار ريال نبايد بيشتر باشد مبلغ اسمي سهام در مقابل مبلغ واقعي سهام است و مبلغ واقعي بر مبناي ارز متقاضا مشخص ميشود) انواي شركت هاي سهامي١-شركت سهامي عام:شركت هاي هستند كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين ميكنند.٢-شركت سهامي خاص:شركت هايي هستند كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تامين ميگردد.

نكته*حداقل سرمايه شركت سهامي خاص يك ميليون ريال و شركت سهامي عام پنج ميليون ريال مي باشد و همچنين حداقل تعداد شركت سهامي خاص ٣ نفر و شركت سهامي عام ٥ نفر مي باشد

نحوه تشكيل شركت سهامي عام:
براي تشكيل شركت هاي سهامي عام موسسينن بايد حداقل ٢٠٪؜ سرمايه شركت را خود تعهد نمايند و لااقل ٣٥٪؜ مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شركت در شُرُف تأسيس نزد يكي از بانك ها سپرده سپس اظهار نامه أي به ضمّه ي طرح أساس نامه شركت و طرح اعلاميه ي پذيره نويسي سهام كه به امضأ كليه ي موسسين رسيده باشد به اداره ي ثبت شركت ها تسليم و رسيد دريافت نمايند 
نكته:هرگاه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد بين آن يا مدارك مالكيت آن در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به زمينه ي مدارك به اداره ي ثبت شركت ها تسليم نمايند 
مثال:سرمايه شركت سهامي عام دو ميليون تومان ميباشد الف)حداقل ميزان سرمايه أي كه موسسين ميتوانند تعهد نمايند؟ب)چه ميزان از مبلغ تهعد شده ي موسسان بايد به صورت نقدي پرداخت شود؟ج)از سرمايه ي اوليه ي شركت چه مبلغي توسط مردم مي تواند تعهد شود؟الف)٤٠٠٠٠ ب)١٤٠٠٠٠ ج)١٦٠٠٠٠٠
پذيره نويسي:عبارت است از پيشنهادي كه از طرف موسسين شركت هاي سهامي عام به مردم ميشود براي تعهد سرمايه ي شركت به عبارت ديگر پذيره نويسي عبارت است از عمل حقوقي كه موجب آن شخص تعهد مي نمايد با تأمين قسمتي از سرمايه شركت در حدود مبلغ آورده شده در شركت سهامي عام شريك شود اعلاميه پذيره نويسي بايد توسط موسسين در نشريات آگهي گردد و همچنين در نزد بانكي كه تعهد سهام در آن جا صورت گرفته و علاقمندان بايد ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيره نويسي معيين مي گردد به بانك مراجعه و ورقه ي تعهد را امضأ و مبلغي را كه بايد نقداً پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت كنند 
تعريف سهام:سهام قسمتي از سرمايه ي شركت است كه ميزان تعهدات و منافع صاحب سهم را در شركت سهامي معيين مي نمايند 
أنواع سهام:١)سهام با نام:سهامي است كه در ورقه ي سهم آن اسم صاحب سهم نوشته شده است ٢)سهام بي نام:سهامي كه در ورقه ي آن سهم اسم صاحب سهم قيد نمي شود و در حكم سند در وجه حامل است ٣)سهام ممتازه:سهامي كه موسسين به تعدادي از سهام ها امتيازات خاصي را قائل ميشوند كه هركس داراي آن سهام ها بود مزاياي بيشتري نسبت به سهام هاي عادي تعلق ميگيرد 
نحوه ي تبديل سهام:هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات أساس نامه يا تصميم مجمع عمومي فوق العاده اقدام به تبديل سهام نمايند به صورت زير عمل خواهد نمود:
١)تبديل سهام بي نام به سهام با نام:در اين تبديل مراتب در رومه ي كثير الانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد سه نوبت هريك به فاصله ي ٥ روز از اولين آگهي منتشر و مهلتي كمتر از ٦ ماه نباشد به صاحبان سهام داده ميشود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه نمايند در اين آگهي قيد خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت ٦ ماهه كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي خواهد شد وًسهام بي نام كه ظرف  مهلت ٦ ماهه براي تبديل سهام با نام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل و برابر تعداد آن سهام بي نام صادر و توسط شركت از طريق بورس أوراق بهادار يا از طريق حراجي فروخته خواهد شد
٢)نحوه ي تبديل سهام با نام به سهام بي نام:براي اين تبديل مراتب فقط يك مرتبه در رومه ي كثيرالنتشار كه آگهي هاي مربوطه به شركت در آن نشر مي گردد منتشر و مهلتي كه كمتر از دو ماه نباشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه نمايند پس از انقضاي مهلت ذكر شده برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده سهام بي نام صادر و در مركز شركت نگه داري خواهد شد تا هر موقع دارندگان سهام با نام شركت مراجعه كردند سهام با نام انها اخذ و ابطال شده و سهام بي نام به انها داده مي شود
أوراق قرضه:ورقه ي قابل معاوضه است كه معرف مبلغي وام مي باشد با بهره ي معيّن كه تمامي ان در موعد يا مواعد معيّن بايد مسترد گيرد براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري شناخته شود.دارندگان أوراق قرضه در اداره ي أمور شركت هيچ گونه دخالتي ندارند و فقط بستانكار شركت محسوب ميشوند
مجامع عمومي شركت هاي سهامي
١-مجمع عمومي موسس:
نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس:اين مجمع با حضور عده أي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه ي شركت را تعهد نموده باشند ضروري اند.اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت مي شود و در دعوت دوم حضور يك سوم از تعهدكنندگان الزامي است و همچنين دعوت سوم نيز با همان حدنصاب يك سوم تعهد كنندگان سرمايه بايد حضور داشته باشند و در صورت عدم حضور شركت تشكيل نخواهد شد
وظايف مجمع عمومي موسس:١-رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و همچنين احراز پذيره نويسه ي كليه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم ٢-تصويب طرح أساس نامه ي شركت و در صورت لزوم اصلاح ان ٣-انتخاب اولين مديران و بازرسان شركت ٤-تعيين رومه ي كثيرالنتشار 
نحوه ي تصميم گيري در مجمع عمومي موسس:در اين تصميمات با اكثريت دو سوم آرا حاضر در جلسه اتخاذ مي گردد در اين مجمع كليه موسسين و پذيره نويسان حق حضور دارن و هر سهم داراي يك راي خواهد بود
٢-مجمع عمومي عادي:
نحوه تشكيل مجمع عمومي عادي:اين مجمع با حضور دارندگان بيش از نصف سهام شركت ضروري است اگر حد نصاب ذكر شده حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و در دعوت دوم با حضور هر عده از صاحبان سهام كه حق راي دارند رسميت خواهد يافت
وظايف مجمع عمومي عادي:١-اانتخاب مديران و بازرسان شركت ٢-رسيدگي به حساب سود و زيان شركت ٣-تشكيل جلسه سالانه براي بررسي ترامه،صورت داراي،مطالبات و ديون شركت ٤-رسيدگي به كليه امورات شركت به جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي فوق العاده است
نحوه تصميم گيري در مجمع عمومي عادي: در اين مجمع تصميمات همواره با اكثريت مطلق آرا در جلسه ي رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان شركت كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود 
مجمع عمومي فوق العاده:
نحوه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده:دراين مجمع دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر شوند اگر در اولين دعوت اين حدنصاب ذكرشده حاصل مجمع براي بار دوم نشد بيش از يك سوم كساني كه حق راي دارند الزامي است 
وظايف مجمع عمومي فوق العاده: -١تغيير موضوع شركت ٢-تغيير نام شركت٣-تغيير مركز اصلي فعاليت شركت ٤-تمديد مدت زمان فعاليت شركت ٥-افزايش و كاهش سرمايه شركت ٦-تأسيس سهام ممتازه٧-انحلال شركت ٨-افزايش يا كاهش تعداد اعضاي هيئت مديره و بازرسان شركت
نحوه تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده:در اين مجمع تصميمات با اكثريت دو سوم آرأ حاضر درجلسه معتبر خواهد بود 
نكته:تابعيت شركت را هيچ مجمع عمومي نمي تواند تغيير دهد و همچنين هيچ مجمع عمومي به تعهدات صاحبان سهام بيافزايد
هيئت مديره شركت سهامي:
شركت هاي سهامي به وسيله ي هيئت مديره أي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل ميباشد ادره خواهد شد تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام نبايد از ٥ نفر كمتر باشد و همچنين در شركت هاي سهامي خاص نبايد كمتر از ٣ نفر باشد 
شرايط انتخاب اعضاي هيئت مديره:
شرايط مثبت انتخاب يعني با وجود اين شرايط شخص مي تواند به عنوان هيئت مديره انتخاب شوند كه عبارتند از ١-اعضاي هيئت مديره بايد از بين صاحبان سهام انتخاب شود ٢- اعضاي هيئت مديره به منظور جبران خسارت وارده ي احتمالي كه ممكن است از طرف انها به شركت وارد شود تعدادي از سهام شركت را طبق أساس نامه خريداري و در محل شركت نگه داري نمايند
شرايط منفي انتخاب يعني با وجود اين شرايط نمي توان شخصي را به عنوان هيئت مديره انتخاب كرد كه عبارتند از ١-محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي انها صادر شده اند ٢-كساني كه به علت ارتكاب جرايم با حكم دادگاه كلا يا بعضا از حقوق اجتماعي خود محروم شدند
نكته:اشخاص حقوقي نيز مي توانند به عنوان هيئت مديره انتخاب شوند در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت شخص حقيقي را خواهد داشت اما بايد يك نفررا به نمايندگي از طرف خود جهت انجام وظيفه معرفي نمايند
مدير عامل:اعضاي هيئت مديره يك شخص حقيقي را به سِمَت مدير عامل انتخاب ميكند و حدود اختيارات مدت زمان مديريت و حق الزحمه مدير عامل توسط هيئت مديره مشخص ميشود و مدير عامل شركت در آنِ واحد نمي تواند رييس هيئت مديره نيز باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي هيئت مديره
افزايش سرمايه:مجمع عمومي فوق العاده بعد از تصميم گيري نسبت به افزايش سرمايه شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت سهام را مشخص و امورات افزايش سرمايه را به هيئت مديره واگذار مي نمايد كه هيئت مديره موظّف است ظرف مهلت معيني كه نبايد از ٥ سال بيشتر باشد اقدام به افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام يا فروش سهام جديد تامين نمايد 
نحوه كاهش سرمايه شركت سهامي:الف)كاهش اختياري:زماني صورت ميگيرد كه هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده پيشنهاد نمايد و اين مجمع مشروط بر آنكه بر اثر كاهش اختياري سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لتمه أي وارد نشود و همچنين سرمايه از حداقل ذكر شده در قانون تجارت كمتر نگردد موافقت نمايد ب)كاهش اجباري سرمايه:اگر در اثر زيان هاي وارد شده به شركت حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمياد تا موضوع انحلال شركت يا بقاي شركت را به شُرّ(م) و راي بگذارد هرگاه مجمع عمومي فوق العاده موافقت خود را اعلام نمايد هيئت مديره اقدام به كاهش سرمايه ميكند كاهش سرمايه صرفاً از طريق كاهش مبلغ اسمي صورت ميگيرد
بازرسان شركت سهامي:مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب ميكند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل نمايند و وظايف بازرسان اين است كه هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم باشد انجام داده و اسناد و مدارك مربوط به شركت را
موارد انحلال شركت هاي سهامي:١-انجام موضوع شركت يا غير ممكن شدن انجام آن ٢-إتمام مدت زمان فعاليت شركت ٣-در صورت ورشكستگي شركت٤-در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العاده به هر علتي راي به انحلال شركت دهد ٥-در موارد زير هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد الف)در صورتي كه يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع ان صورت نگرفته باشد و همچنين در صورتي كه فعاليت هاي شركت در مدت بيش از يكسال متوقف شده باشد ب) در صورتي كه مجمع عمومي عادي براي رسيدگي به حساب هاي هر يك از سال هاي مالي تا ١٠ ماه از تاريخي كه أساس نامه معين كرده است تشكيل نشده باشد ج)در صورتي كه به سِمَت تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره و همچنين مدير عامل شركت طي مدتي بيش از ٦ ماه بلا تصدي باقي مانده باشد
شركت با مسئوليت محدود
تعريف:شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي أمور تجارتي تشكيل مي شود و هر يك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئولِ بدهي و تعهدات شركت ميباشند اين شركت زماني تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقديِ آن پرداخت و سهم الشركه غير نقدي تقويم(ارزش گذاري) شده باشد
أصول حاكم بر شركت با مسئوليت محدود:١-تصريح نوع شركت در نام شركت:در اسم شركت بايد عبارت با مسئوليت محدود قيد شود تا كساني كه با اين شركت معامله ميكنند متوجه اين موضوع باشند كه مسئوليت اين شركت محدود به سرمايه اش ميباشد٢-محدوديت مسئوليت شركا:شركاي شركت با مسئوليت محدود فقط به اندازه ي سرمايه ي خود در شركت مسئوليت دارند و مازاد بر آن سرمايه هيچ مسئوليتي متوجه شركا نيست پس اگر شركت زيان كند يا ورشكسته اعلام شود طلبكاران از قسمتي از طلب خود محروم ميشوند و حق مراجعه به شركا را ندارند٣-آزاد نبودن انتقال  سهم الشركه: سهم الشركه ي شركت با مسئوليت محدود را نمي توان به ديگري منتقل نمود مگر با رضايت عدّه أي از شركا كه حداقل سه چهارم سرمايه أي از شركت متعلق به انها باشد همچنين نقل و انتقال بايد به موجبه سند رسمي باشد در غير اين صورت اعتباري نخواهد داشت٤-در شركت با مسئوليت محدود سرمايه به صورت سهم الشركه ميباشد نه سهام
نحوه مديريت شركت با مسئوليت محدود:اين شركت به وسيله ي يك يا چند نفر مدير كه از بين شركا يا افراد خارج از شركت براي مدت محدود يا نامحدودي معين مي شوند اداره مي گردد و مديران داراي كليه ي اختيارات لازم در حدود موضوع شركت هستند در أساس نامه ميتوان اختيارات مديران را محدود كرد در اين شركت تصميمات با راي موافق  دارندگان لااقل نصف سرمايه اتخاذ مي گردد اما در مورد تغييرات در أساس نامه تصميمات با راي موافق دارندگان لااقل سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي را نيز داشته باشند اتخاذ خواهد شد
نحوه ي نظارت در شركت با مسئوليت محدود: با توجه به اينكه نحوه ي شراكت در اين شركت بر پايه شناخت شركا از يكديگر است تا زماني كه تعداد شركا از ١٢ نفر بيشتر نباشد قانونا خود شركا بر أمور شركت نظارت ميكنند اما هرگاه تعداد شركا اين شركت از ١٢ نفر بيشتر باشد هيئت نظارت تشكيل ميشود كه وظيفه ي نظارت بر كليه ي أمور شركت را دارد و بايد سالي يك مرتبه مجمع شركا را دعوت و تشكيل جلسه دهد 
انحلال شركت با مسئوليت محدود:١-انجام موضوع شركت و يا غير ممكن شدن انجام آن ٢-پايان مدت زمان فعاليت شركت٣-در صورت ورشكستگي شركت ٤- در صورت تصميم عده أي از شركا كه سهم الشركه ي آن ها بيش از نصف سرمايه ي شركت باشد ٥- در صورتي كه به واسطه ي ضرر هاي وارده نصف سرمايه شركت از بين برود و يكي از شركا تقاضاي انحلال نمايد و دادگاه دلايل اورا موجه تشخيص دهد و ساير شركا حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و اورا از شركت خارج نمايند ٦- در صورت فوت يكي از شركا اگر به موجب أساس نامه پيش بيني شده باشد
شركت تضامني
تعريف: شركتي است بين دو يا چند نفر تشكيل ميشود اگر دارايي شركت براي پرداخت تمامي بدهي شركت كافي نباشد هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام بدهي شركت ميباشد و شركا در مقابل افراد مسئوليت تضامني دارند
أصول حاكم بر شركت تضامني:
١-مسئوليت تضامني شركا: هرگاه دارايي شركت پرداخت براي بدهي هاي شركت كافي نباشد هر يك از شركا موظف هستند تمامي بدهي شركت را پرداخت نمايند و اگر دارايي يكي از شركا براي پرداخت كل بدهي كفايت نكند طلبكاران براي وصول بقيه ي طلب خود ميتوانند به ساير شركا رجوع كنند
٢-غير قابل انتقال بودن سهم الشركه :با توجه به اينكه شخصيت شركا و شناخت انها از يكديگر در شركت تضامني نقش اصلي را دارد قانون تجارت انتقال سهم الشركه را منوط(وابسته/مشروط) به رضايت تمام شركا نموده است به عبارت ديگردر شركت تضامني سهم الشركه قابل انتقال نمي باشد مگر با رضايت تمامي شركا 
نكته:شركت تضامني زماني تشكيل ميشود كه سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه ي غير نقدي تقويم(ارزش گذاري) وتسليم شده باشد
نحوه مديريت شركت تضامني:در اين شركت شركا بايد يك نفر را از ميان خود يا از خارج از شركت به سمت مديري معين نمايند و حدود مسئوليت مديران در أساس نامه ي شركت معين مي گردد 
نحوه مطالبه ي قروض شركت تضامني:تا زماني كه شركت تضامني منحل نشده باشد مطالبه ي قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس از انحلال، طلبكاران شركت مي توانند براي وصول مطالبات خود به هر يك از شركا كه بخواهند و يا به تمام انها رجوع كنند در هر حال هيچ يك از شركا نمي تواند به استناد اين كه ميزان بدهي شركت از ميزان سهم الشركه ي او در شركت بيشتر است از پرداخت بدهي شركت امتناع ورزد 
موارد انحلال شركت تضامني
١-انجام موضوع شركت يا غير ممكن شدن انجام آن
٢-إتمام مدت زمان فعاليت شركت
٣-در صورت ورشكستگي شركت
٤-در صورت توافق تمامي شركا
٥-در صورتي كه يكي از شركا به دلايلي انحلال شركت را از دادگاه تقاضا نمايد و دادگاه دلايل اورا موجه تشخيص دهد و راي را به انحلال شركت دهد
٦-در صورت فسخ شركت توسط يكي از شركا
٧- در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركا
٨-به تقاضاي طلبكاران شخصي شركا در موارد زير:
الف:در صورتي كه طلبكاران نتوانند طلب خود را از دارايي شركت وصول نمايند 
ب:در صورتي كه طلبكاران شخصي شركا نتوانند طلب خود را پرداخت نمايند و دارايي شريك مديون در شركت كفاف طلب انهارا ننمايد در اين صورت مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند 
فسخ شركت تضامني: 
در شركت تضامني شركا اختيار فسخ شركت را دارند و در صورتي مي توانند تقاضاي فسخ شركت را نمايند كه در أساس نامه ي اين شركت اين حق از شركا سلب نشده باشد و همچنين تقاضاي فسخ شركت تضامني ناشي از قصد اضرار(ضرورت) و همچنين تقاضاي فسخ بايد ٦ ماه قبل از فسخ كتباً به شركا اعلام شود
شركت هاي مختلط:شركت هايي هستند از تركيب شركاي ضامن و غير ضامن تشكيل ميشوند و أنواع مختلف انها عبارتند از 
١-شركت هاي مختلط غير سهامي
٢-شركت هاي مختلط سهامي
١-شركت مختلط غير سهامي:شركتي است براي أمور تجارتي كه تحت اسم مخصوصي بين ١ يا چند نفر شريك ضامن و١ يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود تشكيل ميگردد
شريك ضامن،مسئول كليه بدهي شركت كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت به وجود آيد نيز ميباشد.و شريك با مسئوليت محدود فقط تا ميزان سرمايه أي كه در شركت آورده است مسئوليت دارد 
حدود و تعهدات شركاي ضامن:
١-اداره شركت مختلط غير سهامي بر عهده ي شريك با شركاي ضامن ميباشد
٢- مسئوليت شركاي ضامن در مقابل طلبكاران نامحدود است
٣-شريك ضامن جديد الوورود ضامن بدهي هاي شركت قبل از ورود خود نيز مي باشد 
٤-بعد از انحلال شركت در مراجعه به دارايي شخصي شركا طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركا تفاوتي از بابت الويتا پرداخت ندارد در حالي كه در تقسيم دارايي شركت طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركا الويت دارند
حدود و تعهدات شركاي با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي
١-مسئوليت اين شركا در مقابل طلبكاران صرفاً تا ميزان سرمايه آنها در شركت مي باشد 
٢-اداره ي شركت مختلط غير سهامي تكليف هيچ يك از شركاي با مسئوليت محدود نمي باشد و دخالتي در اداره ي شركت نمي تواند داشته باشد اما شركاي با مسئوليت محدود حق نظارت بر شركت را دارند
٣-شريك با مسئوليت محدود حق انتقال سهم الشركه ي خود را بدون رضايت ساير شركا به ديگري را ندارد
٤-در ٢ مورد شركاي با مسئوليت محدود در حكم شريك ضامن شناخته خواهند شد
الف:زماني كه شريك با مسئوليت محدود اعلام نمايندگي خود را از طرف شركت ننمايد و معاملاتي را براي شركت انجام دهد در اين صورت ممكن است طرف معامله او را شريك ضامن تلقي نمايد بنابراين در تعهدات ناشي از آن معامله حكم شريك ضامن را خواهد داشت 
ب:در مورد تعهداتي كه شريك با مسئوليت محدود ممكن است قبل از ثبت شركت بر عهده گرفته باشد در صورتي كه شريك با مسئوليت محدود ثابت نكند كه معامله كنندگان از مسئوليت محدود او با خبر بوده اند در اين صورت حكم شريك ضامن را خواهد دانست
شركت هاي مختلط سهامي:شركتي است كه تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود شركاي سهامي كساني هستند كه سرمايه ي انها به صورت سهام و يا قطعات سهام درامده و مسئوليت انها محدود به سرمايه أي است كه در شركت دارند و شريك ضامن كسي است كه سرمايه ي او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه ي بدهي شركت است كه علاوه بر دارايي شركت به وجود امده باشد
نكته:مديريت شركت مختلط سهامي محدود به شريك يا شركاي ضامن است
نحوه ي نظارت در شركت مختلط سهامي:در هر يك از شركت هاي مختلط سهامي هيئت نظارتي مركب از سه نفر از شركا تشكيل مي شود كه اعضاي اين هيئت توسط مجمع عمومي شركا بعد از تشكيل قطعي شركت انتخاب ميشوند 
موارد انحلال شامل مختلط سهامي و غير سهامي:
١-انجام موضوع شركت يا غير ممكن شدن انجام آن
٢-إتمام مدت زمان فعاليت شركت
٣-در صورت ورشكستگي شركت 
٤- بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در أساس نامه اين حق تصريح شده باشد
٥-در صورت تسليم مجمع عمومي و رضايت شركاي ضامن 
٦-در صورت فوت يا محجوريت  يكي از شركاي ضامن مشروط بر اينكه انحلال شركت در أساس نامه تصريح شده باشد 
موارد ابطال شركت مختلط سهامي:
١-هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت خسارت و هزينه هاي شركت پرداخت نكرده باشند 
٢-قبل از به ثبت رسيدن شركت ورقه ي سهم يا گواهينامه ي موقت سهم صادر شده باشد
٣-هرگاه مبلغ اسمي سهام از ١٠ هزار ريال بيشتر شده باشد 
شركت نسبي 
تعريف:شركتي است براي أمور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك ازشركا به نسبت سرمايه أي است كه در شركت گذاشته اند به طور مثال شركت نسبي كه بين ٤ نفر تشكيل ميشود كه اولي نصف سرمايه ي انرا پرداخته دومي ٢٥٪؜ سرمايه را پرداخت كرده و سومي ١٥٪؜ را و چهارمي ١٠٪؜ را پرداخت كرده باشد در پرداخت بدهي هاي شركت كه علاوه بر دارايي شركت بوجود آمده است  به همان نسبت ها مسئول پرداخت بدهي شركت هستند 
شرايط أساسي تشكيل شركت نسبي: 
١-وجود حداقل دو شريك 
٢-پرداخت كل سرمايه ي نقدي و تقويم و تسليم سرمايه ي غير نقدي 
٣-قيد عبارت نسبي در اسم شركت 
شركت تعاوني
تعريف:شركتي است متشكل از اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي از طريق خودياري كمك متقابل و همكاري اعضا موافق اصولي كه در قانون تجارت تصريح شده است تشكيل ميشود شركت هاي تعاوني معمولا مواقعي تشكيل ميشوند كه وضع اقتصادي آشفته و نامساعد باشد و به علت تورم و گراني قدرت خريد مردم كم شود لذا براي ارائه خدمات توليد و إمكانات رفاهي اقشار كم درامد را تحت پوشش قرار ميدهد 
نكته:تعداد اعضا و تعداد شركاي شركت هاي تعاوني از ٧ نفر نبايد كمتر باشد 
أنواع شركت هاي تعاوني
١-شركت تعاوني توليد : شركتي است كه به منظور اشتغال اعضا در أمور مربوط به كشاورزي، دام پروري ،صنعت و معدن و نظاير اينها فعاليت مينمايد
٢-شركت تعاوني توزيع يا مصرف:شركتي است كه در أمور مربوط به تهيه و توزيع كالا هاي مصرفي،مسكن،خدمات و ساير نيازمندي هاي اعضا فعاليت مينمايند 

أصول حاكم بر شركت هاي تعاوني:
١-عضويت در شركت هاي تعاوني براي اشخاصي كه واجد شرايط قيد شده در أساس نامه ميباشد با تصويب هيئت مديره ازاد است 
٢-كليه ي اعضاي شركت داراي أمور و وظايف يكسان ميباشند 
٣-در مجامع عمومي بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر عضو داراي يك راي ميباشند 
٤-سهام شركت تعاوني با نام و غير قابل تقسيم است و سهام آن بايد نقدا پرداخت شود و همچنين انتقال سهام به اشخاص غير عضو ممنوع است 
اسناد بازرگاني

تعريف سند:هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و همچنين مفاد سند مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد 
اانواع سند 
١-سند رسمي:عبارت است از سندي كه  در اداره ي ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي ويا ساير مسئولين و مامورين رسمي كه در حدود صلاحيت آنها و بر طبق قوانين و مقررات تنظيم شده باشد رسمي است 
٢-سند عادي:كليه ي اسنادي كه طبق أصول اسناد رسمي تنظيم نشده باشد سند عادي است 
اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را دارند كه عبارتند از ١-اگر طرفي كه سند بر عليه او صادرشده و مورد استناد قرار گرفته از طرف خود آن شخص تاييد شود ٢-هرگاه در دادگاه صالح ثابت شود سند ارائه شده را طرفي كه تكذيب يا ترديد كرده تاييد و امضا نموده است
تعريف اسناد بازرگاني:أوراق قابل نقل و انتقالي هستند كه بين تجّار وسيله ي پرداخت،انتقال وجه و تحصيل اعتبار ميباشد و بيانگر وجه قابل وصولي هستند كه در سر رسيد معين به دارنده ي آن پرداخت ميشود 
مفهوم اسناد بازگاني:الف)اسناد بازگاني به مفهوم خاص:برات،سفته،چك 
ب)به مفهوم عام آن كه عبارتند از به أوراق قرضه،أوراق بهادار،أوراق سهام و .
مزاياي
الف) چك سفته برات
١-رسيدگي به دعوي اسناد تجاري به صورت اختصاري خواهد بود
٢-توقيف أموال در اسناد تجاري بدون توديع خسارت احتمالي خواهد بود
٣-كليه ي امضا كنندگان اين اسناد اعم از صادركننده،ظهر نويس و در ضامن مقابل سند مسئوليت تضامني دارند
٤-اسناد بازرگاني داراي وصف تجريدي هستند يعني متعهدِ سند در مقابل دارنده ي آن مسئول به پرداخت است و نمي تواند در مقابل دارنده ي آن متوسل به ايراداتي شود كه احتمالا ميتوانست در مقابل واگذار كننده ي سند به آن استناد كند 
ب)صرفا در مورد چك 
١-چك در حكم اسناد لازم الاجراست
٢-در صورت تحقق شرايطي ميتواند موجب مسئوليت كيفري صادر كنندگان آن باشد اما اين مسئوليت كيفري شامل ضامن و ظهر نويس ها نميشود  
ويژگي اسناد تجاري:
١-قابل ظهر نويسي هستند 
٢-ارزش آنها به پول جاري در خود آنها ذكر شده است 
٣-نماينده ي يك تعهد نقدي هستند 
برات 
تعريف برات:برات نوشته أي است كه به موجب آن شخصي به ديگري دستور ميدهد در وعده ي معين يا قابل تعين مبلغي را به شخص ثالث پرداخت نمايد 
كسي كه برات را صادر ميكند محيل يا محال ناميده ميشود كسي كه مبلغ برات را بايد بپردازد محال عليه ناميده ميشود و كسي كه مبلغ برات را دريافت ميكند محال له ناميده ميشود
شرايط شكلي برات 
١-ذكر كلمه ي برات بر روي ورقه ي برات
٢-ذكر تاريخ تحرير برات(منظور از تاريخ تحرير؛تاريخ صدور برات است)و اگر تاريخ تحرير ذكر نشده باشد در اين صورت آن نوشته سند عادي محسوب ميشود 
٣-نوشتن اسم شخصي كه بايد برات را پرداخت نمايد 
٤-تعين مبلغ برات مبلغ برات بايد تماماً به خروف نوشته شود و چنان كه بيش از يك بار نوشته شده و مبالغ باهم مغاير باشند مبلغ كمتر معتبر خواهد بود و همچنين اگر مبلغ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بين آنها اختلاف باشد مبلغي كه به حروف نوشته شده معتبر خواهد بود 
٥-تاريخ تعديه ي وجه برات 
٦-مكان وجه پرداخت برات
٧-اسم شخصي كه وجه پرداخت برات بايد نوشته شود


ایرونی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
تاپ فیلم راشل دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. راهنمای استفاده از وسایل برقی خانگی اسپلیت شیشه اتومبیل آسیا سایت جسارت مرجع مطالب 96 فروشگاه سایت بلاگ بیست sornic and the kingforces اینجا همه چی هست